Circuito  Lara-Trujillo

 

CUERPO DIRECTIVO

CIRCUITO LARA-TRUJILLO
(Comite) Periodo 2013-2014

 

LOGO CIRTUITO ------------------

Comandante Regional

 

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx  Xxx

 

2do Comandante Regional

 

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx  Xxx

 

Comandante adultos

 

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx  Xxx

 

Comandante juvenil

 

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx  Xxx

 

Comandante Junior´s

 

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx  Xxx

 

Jefe de Operaciones

 

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx  Xxx

 

Jefe de Adiestramiento

 

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx  Xxx

 

Jefe de Instruccion

 

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx  Xxx

 

Secretaria

 

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx  Xxx

 

Tesorero

 

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx  Xxx

 

Departamento de intendencia

 

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx  Xxx

 
Consejeros